1397/07/09 10:10
بازديد سيامك سليماني فرماندار شهرستان دليجان از شركت سيمان
مهندس سيامك سليماني فرماندار شهرستان دليجان از محل شركت سيمان دليجان بازديد كردند.
مهندس سیامک سلیمانی فرماندار شهرستان دلیجان از محل شرکت سیمان دلیجان بازدید کردند.

در این بازدید مهندس سیامک سلیمانی فرماندار دلیجان، مهندس قناتی معاونت فرمانداری دلیجان، بهرام فدایی بخشدار دلیجان و محمدی کارشناس اشتغال و سرمایه گذاری فرمانداری دلیجان، مهندس امیری خورهه رییس اداره حمل و نقل دلیجان و با حضور مدیران شرکت سیمان دلیجان به همراه برخی از فعالین حمل و نقل شهرستان حضور داشتند، فرماندار ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت شرکت های حمل و نقل ، از نزدیک در جریان مشکلات تولید شرکت  سیمان قرار گرفتند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved